– Kampen for frihet på Internett fortsetter med uforminsket engasjement.

Dataforeningene EFN og NUUG vant frem i lagmannsretten i saken mot Økokrim.

Begjærte rettslig prøving

Det var i mars i fjor at Økokrim la beslag på domenet Popcorn-time.no. Kort tid senere sendte EFN en begjæring om rettslig prøving av beslaget.

«Vi anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten», uttalte de to dataforeningene den gang.

Økokrim om Popcorn-time.no: – Vi har aldri gjort noe lignende tidligere.

Saken gjelder anke over opprettholdelse av beslag og dokumentinnsyn.

Økokrim besluttet 7. mars 2016 beslag i bruksretten til domenenavnet popcorn-time.no med sikte på senere inndragning, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd annet punktum, jf. straffeloven § 69. Beslaget ble gjennomført ved ransaking av lokalene til selskapet Internet Marketing Consults AS og foreningen IMCASREG8.

Ved beslutning 11. mars 2016 ble det tatt beslag i Internet Marketing Consults AS' regnskapsdokumenter, jf. straffeprosessloven § 203 første ledd første punktum.

Internet Marketing Consults AS og IMCASREG8 bragte 20. oktober 2016 spørsmålet om opprettholdelse av beslag inn for tingretten. Etter muntlige forhandlinger avsa Follo tingrett 3. februar 2017 kjennelse med slik slutning:

1.    Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om opphevelse av Økokrims beslutning 7. mars 2016 om beslag av domenet "popcorn-time.no" tas ikke til følge.
2.    Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om opphevelse av Økokrims beslutning 11. mars 2016 om beslag av regnskapsmaterialer tas ikke til følge.
3.    Begjæring fra Internet Marketing Consultants AS (IMC) og IMCASREG8 om innsyn i straffesakens dokumenter avvises.

Internet Marketing Consults AS og IMCASREG8 har anket kjennelsen til Borgarting lagmannsrett. Økokrim har inngitt tilsvar. Norsk Unix User Group og Elektronisk Forpost Norge har erklært partshjelp. Økokrim har inngitt merknader til partshjelpserklæringen, og det er inngitt ytterligere prosesskrift.

Lagmannsretten bemerker:

Lagmannsretten finner at kjennelsen må oppheves på grunn av manglende kjennelsesgrunner.

Straffeprosessloven § 203 første ledd lyder:

Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges inntil rettskraftig dom foreligger i saken. Det samme gjelder ting som antas å kunne inndras eller å kunne kreves utlevert av fornærmede.

Tingretten tar et riktig utgangspunkt når den uttaler at det er en forutsetning for beslag at det er skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold.

Det er ikke nødvendig at mistanken gjelder den beslaget rammer. Tingretten drøfter spørsmålet om det er skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold slik:

Programvaren Popcorn Time gjør filmer og TV-seier tilgjengelig for allmennheten uten opphavsmenns samtykke. Nettsiden https://popcorn-time.no oppfordret besøkende til å laste ned denne programvaren. Nettsiden inneholdt lenker til andre nettsider hvor programvaren enkelt kunne lastes ned. I en "disclaimer" ble besøkende varslet om at programvaren kunne være ulovlig. Likevel ga nettsiden detaljert veiledning om hvordan programvaren skulle installeres og brukes. Nettsiden ble jevnlig oppdatert og vedlikeholdt.

Retten er ikke enig med de begjærende parter i at nettsiden bare inneholdt en generell omtale av programvaren. Nettsiden synes å ha oppfordret til, tilrettelagt for og bidratt til muligheter for økt bruk av programvaren i det norske marked. Etter en samlet vurdering er retten derfor kommet til at det foreligger skjellig grunn til mistanke om et straffbart forhold, nærmere bestemt medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. lovens § 54 første ledd bokstav a og straffeloven § 15.

Programmet Pocorn Time er basert på Torrent-teknologien, og kombinerer søkefunksjon med opp- og nedstrømming av innhold.

Om BitTorrent-teknologi uttalte Høyesterett i HR-2017-833, avsnitt 5:

Bruk av BitTorrent-teknologien på denne måten kan skje gjennom flere kjente og mye brukte nettsteder. Det varierer i hvilken grad og på hvilken måte brukeren av et nettsted blir informert om hva bruk av tjenesten innebærer, ut over at hun eller han får tilgang til filmer eller annet materiale. BitTorrent-teknologien er for øvrig også utbredt innenfor fullt lovlig virksomhet på internett.

Når tingretten uten videre drøftelse konstaterer at programvaren gjør filmer og TV-serier tilgjengelige for allmennheten uten opphavsmenns samtykke, konstateres ikke mer enn at programvaren gjør det enhver internettbasert søkefunksjon gjør. I tingrettens drøftelse er det ingen vurdering av om, og i tilfelle i hvilken grad, programvaren brukes til lovlig virksomhet som ikke krenker opphavsrett.

Når tingretten begrunner den straffbare medvirkning som å være oppfordring, tilrettelegging og bidrag "til muligheter for økt bruk" av programvaren, blir denne drøftelsen beheftet med den samme feilen. Lagmannsretten bemerker for øvrig at formuleringen "synes å ha", kan reise noe tvil om tingretten har vurdert beviskravet om skjellig grunn til mistanke for at medvirkeransvaret er oppfylt, riktig.

Fornøyd EFN- og NUUG-leder

EFN og NUUG fikk ikke medhold da saken var oppe i Frogn tingrett, men i Borgarting lagmannsrett vant de frem. I en pressemelding skriver dataforeningene at «lagmannsretten kritiserer tingretten for å ikke tilstrekkelig behandle sakene og instruerer tingretten om å behandle følgende saker mer grundig.»

– Kampen for frihet på internett fortsetter med uforminsket engasjement, heter det i en pressemelding fra EFN- og NUUG-leder Hans-Petter Fjeld, og legger til:

– Vi er dypt skuffet over tingrettens slette håndtverk og gleder oss over at lagmannsretten er enig med oss.

Kilde: Pressemelding fra NUUG / IT-Avisen

Radio og TV

Innlogging